Adatkezelési tájékoztató

Ez a szabályzat azon információkat határozza meg, melyek a www.diosdisvabok.hu oldalra érvényesek. A szabályzat célja az, hogy e honlap láogatói átláthatóan és egyértelműen meg tudják állapítani, milyen személyes adatokat kezelek.

 1. Az adatkezelő:

Szolgáltató neve: Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szolgáltató székhelye: 2049 Diósd, Szent István tér 1.
Adószám: 15780203-1-13
Telefonszám: +36 30 577 8331

Honlap cím: www.diosdisvabok.hu

E-mail cím: info@diosdisvabok.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Ilyen célok: a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, hírlevelek küldése stb.

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel, és harmadik félnek csak jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén adjuk át – például számlák átadása könyvelő részére.

A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére hat darab jogalapot nevez meg:

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);
 • szerződéskötés;
 • jogi kötelezettség teljesítése (pl. számlák megküldése könyvelő részére);
 • érintett létfontosságú érdekének védelme (pl. várandós munkatárs egészségügyi kockázatai);
 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása (pl. TB-kifizetőhelyként üzemi baleseti táppénz nyilvántartása);
 • jogos érdek érvényesítése (pl. céges autóba helyezett GPS, melynek használatával a cég vagyonát védjük, de óhatatlanul tároljuk a munkavállaló adatait is).

A fenti jogalapok közül az első három jogalap alapján kezelem az adatokat, azaz

 • a hírlevél küldése; a honlapon történő kapcsolatfelvétel, vélemény közzététele, csak az adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján lehetséges, mely hozzájárulás egy vagy több konkrét célra történő felhasználáshoz adhat felhatalmazást (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).;
 • e-mail útján történő megkeresés esetében a hozzájárulást maga a megkeresés ténye, illetve az adatok önkéntes megadása képezi;

2.1. Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címre küldött üzenet

Amennyiben az info@diosdisvabok.hu email-címre küld üzenetet, így kezeljük az adatait:

A nyilvános elektronikus levelezési címre érkezett üzenetnél megismerésre kerül a név, email cím (esetleg telefonszám), csak az amiket az üzenetben elhelyezett. Ezeket az adatokat hozzájárulása alapján kezeljük a további kapcsolatfenntartás céljából. A hozzájárulást visszavonhatja egy üzenettel, melyet az info@diosdisvabok.hu email címre küldhet el. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

2.2.  Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámom hívásával

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg bemutatkozik, így a kedves nevét is megismerjük. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadunk. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk, ha épp nem tudjuk felvenni a telefont.

2.3.Blog hozzászólások

A blogon beérkező hozzászólások célja az adott témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. A blogra történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet és az e-mail címet. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket az Akismet szolgáltatása szűri.

 

2.5. Közösségi oldalak

Az általunk használt Facebook oldal a közösségi oldalak által használt algoritmus szerint működnek, vagyis gyűjtik az arra vonatkozó információkat, hogy milyen emberekhez, oldalakhoz, fiókokhoz, keresőcímkékhez (hashtag) és csoportokhoz kapcsolódik, és milyen módon lép velük érintkezésbe a termékeikben, például hogy kivel kommunikál a legtöbbet, vagy hogy melyek azok a csoportok, amelyeknek tagja. Továbbá gyűjti az elérhetőségeket, ha úgy dönt, hogy feltölti, szinkronizálja vagy importálja őket egy készülékről A Diósdi Svábok oldal ezeket az adatokat nem kapja meg, nem gyűjti és nem is kezeli, tárolja.

Előfordul, hogy közösségi oldalunkon (Facebook) bejelölik Önt vagy ismerőseiket egyes képeinken. Ebben az esetben az adatkezelést, az összefüggő kapcsolatokat és egyéb ehhez társuló adatokat a közösségi oldal szolgáltatója kezeli, így saját Facebook és Instagram profilján belül tudja beállítani, mit láthatnak ismerősei, mit tesz nyilvánossá.

A nyilvános információkat bárki láthatja, a Facebookon belül és kívül, beleértve azokat is, akik nem rendelkeznek fiókkal. Információkat a nyilvános Facebook-profilján; és azokat a tartalmakat, melyeket egy Facebook-oldalon, nyilvános Instagram-fiókon vagy bármely más nyilvános fórumon oszt meg.

2.5.1.Facebook oldal 

Ha oldalunkat kedveli, ezen keresztül személyes adatokkal találkozunk; a nevén kívül a nyilvános profilt, nyilvános megosztásait és a hozzászólásait látjuk a hozzájárulása alapján. A felület célja az önkormányzat bemutatása, hírek publikálása stb.

A „Mégsem tetszik ez az oldal” gomb kattintásával visszavonhatja hozzájárulását. A saját hozzászólásait, nyilvános megosztásait bármikor törölheti. A hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

 1. Sütik (Cookies)

A honlapon elhelyezésre került egy süti elfogadó sáv. A süti (cookie) egy információcsomag, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. Információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát.

A sütikkel kapcsolatos minden további információt, a következő oldalakon talál:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

A honlap össze van kötve a Facebook közösségi oldalunkkal. Ez a közösségi oldal szintén elhelyez a gépén sütit, olyanokat is, amelyek személyes adatokat gyűjtenek Önről. Ezeket az adatokat nem ismerjük meg, nem látjuk. Ha nem szeretné, hogy a közösségi oldalak sütiket helyezzenek el eszközén, kérjük, kapcsolja ki a saját böngészőjében a lehetőséget.

 1. Oldalhasználat 

Információkat gyűjtünk arról, hogy ki hogyan használja az oldalunkat, például hogy milyen típusú tartalmakat tekint meg vagy milyen típusú tartalmakkal lép kapcsolatba; milyen funkciókat használ; milyen aktivitást végez, de mindezt a Google Analytics rendszere végzi, amin keresztül kizárólag a linkek aktivitását mérjük, de személyhez vagy IP-címhez kötött aktivitást nem tudok mérni, utánkövetni.

6. Ki ismeri még a személyes adatait? – Igénybe vett adatfeldolgozók:

 

6.2. Weblap fejlesztő:

Varga Viktor, székhely: Budapest, telefonszám: (+36) 30 832-1036, email: info@vicartdesign.com

6.3. Tárhelyszolgáltató:

Magyar Hosting Kft, székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u 18-22.,email: info@mhosting.hu , Tel.: +0617002323

7. Biztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen. Weboldalunk esetén is mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel.

8.Harmadik országba történő továbbítás

Harmadik ország részére nem történik adattovábbítás.

9. Az érintettek jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt a következő jogosulságokkal élhet:

9.1 Hozzáférés a személyes adatokhoz

A weboldalunk használói jogosultak hozzáférést kapni arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e és amennyiben igen

 • adatkezelés céljáról
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartamáról,
 • valamint kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

9.2. Helyesbítéshez való jog

Elírás esetén az érintett kérheti a rájuk vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését. Akinek továbbítottuk az adataidat, annak is szólunk a helyesbítés céljából.

9.3. Törléshez való jog

Kérésre vagy kérés nélkül kötelesek vagyunk törölni az érintett személyes adatait,ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha az érintett

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó / igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a felhasználó tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

9.5. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap,  jogosult vagy arra, hogy az Önre vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

9.6. Tiltakozás joga

Az érintettt a személyes adatai kezelése ellentiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Nem végzünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást, ezért ezt az alapjogot biztosítani nem áll módunkban.

10. Panasz esetén

Személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben mégis úgy érzi, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést, vagy a személyes adataival kapcsolatos kérdése van, kérem, írjon az info@diosdisvabok.hu e-mail címre.

Amennyiben az adatkezelési elveket megsértjük, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

11. Az adatkezelések jogalapjául szolgáló jogszabályhelyek

A blogban való hozzászólás, a Facebook oldal üzemeltetése, látogatottsági statisztika, a sütik kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettük figyelembe.

Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet, kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztató 2023. december 11-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. 

Minden egyéb jogi esemény, a GDPR szabályozásán kívül a magyar ptk. aktuális jogszabályi rendelkezései alapján történik.

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet, kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban van. Adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.